Strasbourg, 22. ožujka 2019.

Potpisan Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108)

Dana 22. ožujka 2019. godine, na kratkoj ceremoniji priređenoj u tu svrhu i u nazočnosti zamjenice glavnog tajnika Vijeća Europe Battaini-Dragoni, veleposlanik Toma Galli, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe je, na temelju punomoći Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, potpisao Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka. Navedeni Protokol otvoren je za potpisivanje državama strankama Konvencije 10. listopada 20018. godine u Strasbourgu te je na ovaj način RH postala njegova 27 potpisnica. Protokol će stupiti na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka tromjesečnog razdoblja od dana kada sve države stranke Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka izraze svoj pristanak biti vezane Protokolom.    

Istodobno, veleposlanik Toma Galli, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću je sa  zamjenicom glavnog tajnika potpisao i Zapisnik o potpisivanju navedenog međunarodnopravnog instrumenta (kojim se potvrđuje potpisivanje Protokola), pri čemu se jedan primjerak ovog dokumenta predaje RH, a drugi pohranjuje u arhivu Vijeća Europe.